Klachtenfunctionaris Jeugdzorg

Klachtenfunctionaris Jeugdzorg

Klachtenportaal Zorg vindt het belangrijk dat u bij een klacht met elkaar in gesprek kunt gaan onder begeleiding van een onafhankelijk luisterend oor. Net als bij de klachtenregeling rond reguliere zorg, kan ook bij klachten rond jeugdzorg een deskundige en tevens ervaren klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ingezet worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit bieden wij de betrokkenen bij een klacht dan ook aan, hoewel hier geen verplichting aan zit.

De klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg zijn niet alleen onafhankelijk maar ook ervaren en deskundig. Ze houden zich aan het beroepsprofiel van klachtenfunctionarissen (Vkig) en hebben een onpartijdige en onafhankelijke rol ten opzichte van zowel de zorgaanbieder als de cliënt. Ze zetten zich de gehele klachtenprocedure in om tot een afronding te komen met wederzijds begrip. En dat maken ze waar in de praktijk: in meer dan 90% van de zaken die Klachtenportaal Zorg behandelt, wordt de klacht voor beide partijen naar tevredenheid afgehandeld. U houdt tijdens de gehele klachtenprocedure dezelfde klachtenfunctionaris, die persoonlijk contact heeft met alle betrokkenen.

Uw cliënt mag er, in tegenstelling tot de klachtenregeling voor reguliere zorg, ook voor kiezen de klacht rechtstreeks voor te leggen aan de klachtencommissie jeugdzorg in plaats van een klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze klachtencommissie kan dan een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Wat betekent de klachtenfunctionaris voor de zorgaanbieder en cliënt?

  • De eerste opvang van zorgaanbieder en cliënt m.b.t. de klacht;
  • De klacht in ontvangst nemen en de klachtenprocedure starten;
  • Het bieden van een luisterend oor aan alle betrokkenen;
  • Ondersteunen bij het formuleren van de klacht;
  • Ondersteunen bij het formuleren van het antwoord van de zorgaanbieder;
  • Uitleg geven over de klachtenprocedure;
  • Zowel signaleren als adviseren;
  • Bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt en het vertalen van de verschillende visies;
  • Uitleg geven over het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie.

Lees hier iets meer over ons en onze klachtenfunctionarissen.

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en houdt geheim wat er gedurende de uitvoering van de klachtenbehandeling is toevertrouwd, of ter kennis is gekomen. Enkel situaties waarbij geheimhouding tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden ontheft de klachtenfunctionaris uit de geheimhoudingsplicht.